O nas

Ikona - czas

HISTORIA

Spółka pod nazwą Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji (dalej: PTK – B+R+I) działa na podstawie kodeksu spółek handlowych; uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 maja 2023 roku (Nr LIII/781/23) w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego Województwa Lubuskiego pod firmą Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji sp. z o.o., uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 sierpnia 2023 w sprawie powołania jednoosobowej spółki Województwa Lubuskiego pod firmą Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji sp. z o.o., Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji z dnia 23 sierpnia 2023 roku (Repertorium A nr 3611/2023). PTK – B+R+I jest jednoosobową Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest samorząd województwa lubuskiego.

Początki Spółki związane są z unijnym projektem Parku Technologii Kosmicznych, prowadzonym przez samorząd województwa lubuskiego, Uniwersytet Zielonogórski, firmę Hertz Systems oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN. Operatorem projektu będzie Spółka, która nawiązuje do doświadczeń z ostatnich pięciu lat z funkcjonowania w Zielonej Górze Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem Prof. Marka Banaszkiewicza oraz do zarządzania innowacjami w regionie lubuskim Departamentu Rozwoju i Innowacji UMWL, które koordynował dr Jerzy Tutaj.

Misją Spółki będzie zwiększenie poziomu innowacji w województwie lubuskim poprzez rozwój działalności kosmicznej i wysokotechnologicznej oraz koordynowanie polityki innowacji. PTK – B+R+I podejmie niezbędne działania żeby stać się globalnym graczem zakorzenionym lokalnie; uczestnikiem złożonych sieci globalnych; partnerem dla firm, organizacji – lokatorów; miejscem aktywności dla uczelni, biznesu, samorządu, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Podstawową funkcją Spółki będzie inkubacja, np.: start – upów, innowacja – stymulacja procesów innowacyjnych, integracja – tworzenie ekosystemu innowacji, promocja – współtworzenie marki regionu. PTK – B+R+I będzie również pełnić funkcję cywilizacyjną – budowanie świadomości proinnowacyjnej, znaczenia wiedzy w społeczeństwie i gospodarce; kolektywnych sieci współpracy – partnerstwo publiczno-prywatne, kształtowanie zaufania i współodpowiedzialności.

Ikona - Rakieta

MISJA

Ikona - celownik

CELE

Kreska

Celem Spółki będzie prowadzenie i udostępnianie laboratoriów badawczych oraz opracowywanie projektów B+R+I, a także sieciowanieintegracja i inspirowanie podmiotów z obszarów biznesowych, jednostek samorządu terytorialnego, nauki i organizacji pozarządowych do działań proinnowacyjnych. Celem będzie również podjęcie wspólnych działań, związanych z przygotowaniem i wdrożeniem nowoczesnego ośrodka badawczo – rozwojowego. Celem Parku Technologii Kosmicznych będzie połączenie biznesu i nauki z zaawansowanymi technologiami, tak by stworzyć miejsce działalności wielu firm z sektora nowych technologii.

Spółka ma stać się impulsem modernizującym społeczeństwo i gospodarkę, wyzwalaczem zasobów innowacyjnych endogennych i egzogennych, kreatorem popytu na innowacje – jako polityki typu pull, w odróżnieniu od tworzenia podaży innowacji, źródłem prac rozwojowych – firm i ośrodków badawczo-rozwojowych, twórcą nowych kierunków studiów, pozyskiwanie kadry, a także baz i procedur ochrony własności intelektualnej, animatorem wiedzy na temat innowacji oraz skutków działań innowacyjnych, a także koordynatorem systemu innowacyjnego. Spółka jest powołana w celu prowadzenia działalności polegającej na wykonywaniu czynności promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych mających za zadanie podnoszenie jakości życia społecznego i gospodarczego Województwa Lubuskiego, w szczególności przez:

 1. integrację podmiotów sektora kosmicznego w województwie lubuskim,
 2. wspieranie rozwoju technologii i badań kosmicznych i pokrewnych,
 3. komercjalizację wyników prac B+R+I,
 4. wspieranie działalności innowacyjnej i klastrowej,
 5. współpracę z regionalnymi centrami innowacji i technologii kosmicznych w Polsce, Europie i na świecie,
 6. edukację mieszkańców,
 7. propagowanie wiedzy w instytucjach i organizacjach,
 8. profesjonalizację instytucji oraz podmiotów takich jak Jednostki Samorządu Terytorialnego, Organizacje Pożytku Publicznego, Podmioty gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP),
 9. systematyczny pomiar postaw, zachowań i decyzji jednostek i organizacji, o których mowa w pkt 8, a także społeczności województwa lubuskiego,
 10. rekomendacje i wdrażanie ulepszeń, wspomagających rozwój społeczności lokalnych, samorządowych wspólnot, organizacji pozarządowych oraz wszystkich rodzajów działalności gospodarczej,
 11. rozwój myślenia strategicznego w zakresie życia społecznego i gospodarczego,
 12. propagowanie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej,
 13. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w każdym wymiarze.

Spółka realizuje swoje cele poprzez m.in.:

 1. aktywne działania na rzecz pozyskania użytkowników laboratoriów PTK-B+R+I,
 2. utrzymanie infrastruktury PTK-B+R+I na wysokim poziomie technicznym,
 3. uzyskiwanie uprawnień i certyfikatów do prowadzenia w PTK-B+R+I badań i testów aparatury kosmicznej,
 4. badania naukowe,
 5. wykłady, seminaria, konferencje,
 6. szkolenia, warsztaty,
 7. badania społeczne, gospodarcze, marketingowe,
 8. granty, projekty badawcze, projekty badawczo – rozwojowe – polskie i europejskie,
 9. przygotowanie opracowań, analiz, o charakterze społeczno – gospodarczym,
 10. opracowywanie takich dokumentów, jak: strategie rozwoju, strategie marketingowe, raporty o stanie, raporty z audytów m.in.: w zakresie zarządzania, komunikacji, marketingu,  działalność wydawniczą,
 11. nabywanie nieruchomości, ich budowanie, remontowanie i modernizowanie,
 12. wynajmowanie, wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości.