1. Utworzenie Centrum Start – upów

Cel: Podniesienie poziomu innowacyjności w regionie lubuskim.

Tworzenie firm na etapie start-upu może powstać w dowolnej dziedzinie oraz branży, najczęściej jednak związane są z nowymi technologiami. Do charakterystycznych cech przedsiębiorstwa startupowego zalicza się z reguły:
 • niskie koszty rozpoczęcia działalności pierwotna wersja pomysłu biznesowego powstaje zazwyczaj w małym gronie osób, które, posiadając umiejętności
 • związane z programowaniem i projektowaniem grafiki komputerowej, tworzą makietę oraz prototypową wersję start-upu,
 • wyższe niż w przypadku standardowych przedsięwzięć ryzyko
 • podczas tworzenia start-upu nie ma pewności, że produkt przyjmie się na rynku.

2. Centrum Badawczo – Rozwojowe dla samorządów oraz organizacji pozarządowych

Cel: 
1. Stworzenie efektywnego systemu pozyskiwania środków zewnętrznych, przede wszystkim europejskich poza polityką spójności,
2. Profesjonalizacja i optymalizacja procesów zarządczych w JST i NGO.
 
 • analiza statystyczna i finansowa obszarów wzrostu i obszarów problemowych w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym ocena;
 • poszczególnych dziedzin funkcjonowania jst i ngo wraz z opracowaniem rekomendacji do działania;
 • tworzenie i wdrażanie skutecznego systemu komunikacji, podlegającego stałej ocenie, pomiędzy: urzędem a mieszkańcami,
 • przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, innymi jst, jednostkami organizacyjnymi szczebla powiatowego i wojewódzkiego,
 • administracją państwową oraz kontrahentami i wykonawcami;
 • opracowywanie i monitorowanie wdrażania dokumentów strategicznych jst/ngo i ich jednostek organizacyjnych;
 • badanie opinii mieszkańców i kadry urzędniczej poszczególnych jst i ngo;
 • bezpieczeństwo prawno-finansowe i cyberbezpieczeństwo w jst i ngo;
 • podnoszenie kwalifikacji i edukacja kadry oraz liderów opinii społecznej.
Cyfryzacja procesów i stanowisk pracy w organizacji, a przede wszystkim:
 
 • inwentaryzacja stanowisk pracy i procesów pod kątem optymalnego wykorzystania technologii cyfrowej;
 • zastosowanie programów komputerowych w celu usprawnienia realizacji procesów i procedur administracyjnych;
 • wprowadzenie nowoczesnych aplikacji do komunikacji z jednostkami i podmiotami w otoczeniu jst ingo;
 • utworzenie platformy elektronicznej w celu wymiany informacji pomiędzy jst i ngo dotyczących przepisów prawnych, dobrych praktyk w zakresie stosowanych rozwiązań w poszczególnych obszarach funkcjonowania jst i ngo i rozwiązywania pojawiających się problemów.

3. Sieciowanie ekosystemu innowacji

Cel: Tworzenie sieci współpracy podmiotów z różnych obszarów działania, a także  innowacyjnych produktów i usług.
 
 

4. Lubuskie Talenty Przedsiębiorczości i Innowacji

Cel: Tworzenie zespołów badawczych w regionie lubuskim.
Opis:
1. Wsparcie mające na celu przyciągnięcie do pracy w polskich organizacjach badawczych najlepszych początkujących badaczy z całego świata (w tym polskiego pochodzenia z zagranicy) oraz stworzenie szansy dla młodych doktorów w kraju na założenie zespołu badawczego, osiągnięcie samodzielności naukowej oraz rozwoju naukowej współpracy międzynarodowej lub nawiązania współpracy z podmiotem/ami gospodarczymi działającymi w Polsce.
Program ma przyczynić się także do zwiększenia konkurencyjności polskich wniosków składanych do konkursów ERC Starting Grant lub Consolidator Grant (w Horyzoncie Europa).
2. Wsparcie współpracy najlepszych zespołów badawczych w wybranych obszarach strategicznych, tj. konsorcjów, które poprowadzą działalność naukową w tematyce Zdrowia, Środowiska i Przemysłu 4.0 zdefiniowanych, jako obszary o strategicznym znaczeniu gospodarczym i odznaczających się wybitnym potencjałem naukowym w Polsce. Konsorcja ukierunkowane są na prace B+R oraz efektywny transfer wiedzy i technologii (w formie licencji,
zakładania spin-off’ów bądź sprzedaży własności intelektualnej). Wsparcie ma przyczynić się do rozwoju innowacyjnych technologii, usług lub produktów powstałych we współpracy między zespołami działającymi w różnych organizacjach w Polsce i ich efektywny transfer do gospodarki.

5. Akredytacja Spółki jako krajowego i regionalnego ośrodka innowacji

System akredytacji jest planowany do uruchomienia przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w celu efektywnego wykorzystania potencjału Ośrodków Innowacji świadczących proinnowacyjne usługi na rzecz przedsiębiorców. Akredytowany Ośrodek Innowacji może być wykonawcą odpłatnych usług proinnowacyjnych świadczonych na rzecz przedsiębiorców, którzy ubiegają się o dofinansowanie w ramach wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości poddziałania dot. proinnowacyjnych usług IOB dla MŚP w FENG.