Projekty

1. Projekt horyzontalny pn. „Kompleksowa edukacja w obszarze technologii kosmicznych i ich zastosowań”

Lider: CBK PAN

Partnerzy: UZ, AJP, członkowie Partnerstwa

Cel: Stworzenie kompleksowego systemu edukacji w dziedzinie technologii kosmicznych i ich zastosowań na poziomie regionalnym, w wyniku, którego zostanie wykształcony zasób specjalistów dla lokalnego przemysłu kosmicznego.

2. Projekt horyzontalny pn. „Platforma transferu technologii kosmicznych do zastosowań naziemnych”

Lider: DTP

Partnerzy: Członkowie Partnerstwa

Cel: Stworzenie platformy wspierającej przedsiębiorców w procesie decyzyjnym dotyczącym zastosowania technologii kosmicznych w produktach i usługach przeznaczonych dla odbiorców na Ziemi.

3. Projekt B+R pn. „Inteligentny Manipulator Satelitarny”

Lider: Hertz Systems

Partnerzy: CBK PAN, DTP, SpaceCase, InfoTech, Lubuski Klaster Metalowy, S.A.B., Uniwersytet Zielonogórski

Cel: Zbudowanie zaawansowanego prototypu (TRL 4,5) inteligentnego manipulatora satelitarnego. Dwa podstawowe zastosowania takiego urządzenia umieszczonego na platformie satelitarnej, to: (i) usuwanie śmieci kosmicznych, (ii) serwisowanie satelitów na orbicie. Opracowane w projekcie technologie mogą być tez stosowane w łazikach planetarnych i przy budowie infrastruktur kosmicznych (np. stacje orbitalne).

4. Projekt B+R pn. „Habitat Podwodny”

Lider: Analog Astronaut Training Center Spółka z o.o.


Cel: Utworzenie zaawansowanego kompleksu podwodnych laboratoriów. Na kompleks złożą się następujące elementy: (i) laboratorium na głębokości 6 m (zakupiony i ew. zmodyfikowany), (ii) laboratorium na głębokości 18 m, (iii) laboratorium na głębokości 42 m. Laboratoria nazwane będą habitatami i będą przystosowane do życia ludzi w izolacji. Utworzona w wyniku projektu infrastruktura będzie wykorzystywana do przeprowadzania symulacji misji kosmicznych wraz ze spacerami kosmicznymi w neutralnej pływalności.

5. Projekt B+R pn. „Wykorzystanie materiałów fotogrametrycznych, modeli trójwymiarowej przestrzeni powstałych ze skaningu lotniczego i naziemnego oraz zdjęć satelitarnych do modelowania warunków termicznych i bilansu energii w obszarach miejskich oraz dużych zakładach przemysłowych”

Lider: Uniwersytet Zielonogórski Instytut Inżynierii Mechanicznej, Katedra Informatyki i Automatyzacji Produkcji, Instytut Architektury i Urbanistyki, Ogólnouczelniane Laboratorium Analiz Geoprzestrzennych


Cel: Działania projektowe związane są z monitorowaniem, diagnozowaniem i rekomendacją dla obniżenia energochłonności i poprawy parametrów termicznych w budynkach kubaturowych oraz strefach aktywności gospodarczej/zakładach produkcyjnych w regionie lubuskim. W drugiej fazie na podstawie zebranych danych dla wybranych ośrodków miejskich/miasta zbudowany/zrealizowany zostanie model 3D przestrzeni z budynkami kubaturowymi o funkcji aktywności gospodarczej i ich otoczeniem, na potrzeby zwizualizowania zachodzących zjawisk i zależności w celu oceny ich potencjału w zakresie zmniejszania energochłonności i bilansu energetycznego, który to stanowić może narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji mających wpływ na wzrost efektywności energetycznej miast/budynków kubaturowych w tym obiektów przemysłowych.

6. Projekt B+R pn. „Wykorzystanie systemów wirtualnej rzeczywistości do testowania robotów kosmicznych”

Lider: CBK PAN

Partnerzy: UZ, DTP

Cel: Celem projektu jest stworzenie systemu informatycznego do testowania robotów w symulowanych warunkach kosmicznych (np. orbita wokółziemska lub powierzchnia Księżyca/planety), w którym wykorzystuje się wirtualna rzeczywistość. Robot, znajdując się w symulowanym środowisku, dostaje informacje (obrazy i/lub dane z sensorów) takie, jakie otrzymywał by w środowisku rzeczywistym i zgodnie z nimi podejmuje działania. Modułowy system będzie łatwo adaptowalny do innych niż kosmiczne zastosowań.

7. Projekt B+R pn. „Oprogramowanie do analiz układów elektronicznych i automatycznej generacji raportów zgodnie ze standardami ESA – wersja beta”

Lider: SpaceCase

Partnerzy: CBK PAN, Hertz Systems

Cel: Celem projektu jest stworzenie oprogramowania do wspomagania analiz układów elektronicznych wysyłanych w kosmos. Zgodnie ze standardami ESA każdy układ elektroniczny stanowiący część instrumentu lub podsystemu misji kosmicznej lub satelity powinien zostać przebadany przy pomocy oprogramowania symulacyjnego pod względem czterech aspektów mogących wpłynąć na jego funkcjonowanie w kosmosie. Są to:

  1. Analiza radiacyjna (RAD),
  2. Analiza stresu elementów elektronicznych (PSA – Part Stress Analysis),
  3. Analiza możliwości wystąpienia pojedynczego punktu krytycznego układu (SPF – Single Point of Failure),
  4. Analiza najgorszego przypadku (WCA – Worst Case Analysis)