Centrum badań, rozwoju i innowacji dla JST i NGO

Centrum badań, rozwoju i innowacji dla JST i NGO:

 • Zmienia, wspiera i dostarcza wiedzę gminom i organizacjom pozarządowym.
 • Wprowadza zarządzanie procesowe, jakościowe i marketingowe oraz informatyzację do organizacji.
 • Dostarcza praktyczne rozwiązania i narzędzia optymalizujące koszty funkcjonowania organizacji.
 • Stanowi podstawę dla dalszego rozwoju gmin i organizacji pozarządowych w regionie lubuskim.
 • Promuje działania gmin i NGO w regionie.
 • Promuje integrację urzędów gminy i organizacji pozarządowych z mieszkańcami i przedsiębiorcami.
 • Standaryzuje dokumenty i procesy zachodzące w organizacjach.
 • Wspiera proinnowacyjne i proekologiczne działania organizacji.
 • Wyróżnia gminy i organizacje pozarządowe w regionie lubuskim na tle innych gmin w Polsce.

Cele Funkcjonowania:

 • Stworzenie efektywnego systemu pozyskiwania środków zewnętrznych, przede wszystkim europejskich poza polityką spójności.
 • Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności zarządzania.

Oferta

Przygotowywanie raportu o stanie miasta/ gminy

Usługa obejmuje przygotowanie dokumentu zawierającego informacje na temat:

 • Ogólnej charakterystyki miasta/ gminy.
 • Realizowanych programów i strategii.
 • Finansów i budżetu obywatelskiego.
 • Realizowanych inwestycji.
 • Gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
 • Działalności gospodarczej.
 • Ochrony środowiska.
 • Gospodarki odpadami.
 • Oświaty, kultury i sportu.
 • Pomocy społecznej.
 • Bezpieczeństwa i pomocy publicznej.

Odpowiednio przygotowany raport pozwala na obiektywna analizę sytuacji miasta/ gminy. Pomaga również podczas ewaluacji dotychczasowych działań, stanowi cenne źródło informacji przy planowaniu strategii na kolejne lata.

Opracowywanie strategii rozwoju miasta/ gminy

Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie w opracowywaniu różnego rodzaju strategii rozwoju. Usługi, które świadczymy w tym zakresie obejmują trzy etapy:

 • etap diagnostyczny, którego celem jest diagnoza aktualnego stanu rozwoju JST,
 • etap analityczno-diagnostyczny, w ramach którego przeprowadzamy analizę uwarunkowań rozwojowych oraz formułujemy podstawowe kierunki rozwoju JST,
 • etap podsumowujący, którego celem jest opracowanie strategii rozwoju JST oraz sformułowanie strategicznych programów gospodarczych wraz z określaniem zadań i środków niezbędnych do ich osiągnięcia.

Inne nasze usługi to:

 • Badania ewaluacyjne,
 • Lokalne programy rewitalizacji,
 • Dedykowane klientom badania i projekty o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Opracowywanie strategii rozwiązywania problemów społecznych

W ramach tej usługi nasi eksperci dokonają diagnozy rzeczywistych potrzeb i oczekiwań lokalnych społeczności. Informacje z diagnozy wykorzystane zostaną do przygotowania planu działań w dłuższej perspektywie czasowej. Opracowana na tej podstawie strategia rozwiązywania problemów społecznych będzie zawierać wykaz celów strategicznych i działań, których realizacja przyczyni się do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych.