Projekty

Wybierz interesujący cię obszar

Do świadczonych przez Spółkę usług proinnowacyjnych będzie należeć:
 
 • wsparcie techniczne/technologiczne (udostępnienie laboratoriów, warsztatów, prototypowni),
 • działalność B+R (własne lub na zlecenie przedsiębiorstw),
 • doradztwo technologiczne (w zakresie tworzenia sieci współpracy innowacyjnych produktów i usług, budowania i rozwoju innowacyjnych produktów i usług),
 • pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej/ technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji,
 • internacjonalizacja przedsiębiorstw innowacyjnych,
 • przygotowywanie wniosków konkursowych/dotacyjnych do krajowych i europejskich/zagranicznych programów,
 • współpraca ośrodka z podmiotami typu Venture Capital.
 
Centrum Badawczo Rozwojowe dla JST i NGO:
 
 • Realnie zmieniało, wspierało i dostarczało wiedzę gminie i organizacjom pozarządowym
 • Wprowadzało zarządzanie procesowe, jakościowe i marketingowe oraz informatyzację do organizacji
 • Dostarczało praktycznych rozwiązań i narzędzi optymalizujących koszty funkcjonowania organizacji
 • Stanowiło podstawę pod dalszy rozwój gmin o organizacji pozarządowych w regionie lubuskim
 • Promowało działania gmin i NGO w regionie
 • Promowało integracje urzędu gminy i organizacjami pozarządowymi z mieszkańcami i przedsiębiorcami
 • Standaryzowało dokumenty i procesy zachodzące w organizacji
 • Wspierało proinnowacyjne i proekologiczne działania organizacji
 • Wyróżniało gminy i organizacje pozarządowe w regionie lubuskim na tle innych gmin w Polsce
CELE FUNKCJONOWANIA CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWEGO DLA JST i NGO:
 
 1. Stworzenie efektywnego systemu pozyskiwania środków zewnętrznych, przede wszystkim europejskich poza polityką spójności.
 2. Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej.
Moduł A: Profesjonalizacja i optymalizacja procesów zarządczych w JST i NGO:
 
 • analiza statystyczna i finansowa obszarów wzrostu i obszarów problemowych w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym ocena poszczególnych dziedzin funkcjonowania jst i ngo wraz z opracowaniem rekomendacji do działania;
 • tworzenie i wdrażanie skutecznego systemu komunikacji, podlegającego stałej ocenie, pomiędzy: urzędem a mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, innymi jst, jednostkami organizacyjnymi szczebla powiatowego i wojewódzkiego, administracją państwową oraz kontrahentami i wykonawcami;
 • opracowywanie i monitorowanie wdrażania dokumentów strategicznych jst/ngo i ich jednostek organizacyjnych;
 • badanie opinii mieszkańców i kadry urzędniczej poszczególnych jst i ngo;
 • bezpieczeństwo prawno-finansowe i cyberbezpieczeństwo w jst i ngo;
 • podnoszenie kwalifikacji i edukacja kadry oraz liderów opinii społecznej.
Moduł B: Cyfryzacja procesów i stanowisk pracy w organizacji, a przede wszystkim:
 
 • inwentaryzacja stanowisk pracy i procesów pod kątem optymalnego wykorzystania technologii cyfrowej;
 • zastosowanie programów komputerowych w celu usprawnienia realizacji procesów i procedur administracyjnych;
 • wprowadzenie nowoczesnych aplikacji do komunikacji z jednostkami i podmiotami w otoczeniu jst ingo;
 • utworzenie platformy elektronicznej w celu wymiany informacji pomiędzy jst i ngo dotyczących przepisów prawnych, dobrych praktyk w zakresie stosowanych rozwiązań w poszczególnych obszarach funkcjonowania jst i ngo i rozwiązywania pojawiających się problemów.
KORZYŚCI DLA JST i NGO:
 
 1. Usprawnienie systemu zarządzania, przyspieszenie procesów i procedur administracyjnych, redukcja kosztów
 2. Podniesienie kwalifikacji pracowników i jakości obsługi
 3. Znalezienie  nowych  źródeł  przychodów  i  innowacji
 4. Dostosowanie  najnowszych  technologii  do konkretnego  stanowiska  pracy
 5. Zastosowanie  technologii  mobilnych, Internetu rzeczy, sztucznej inteligencji w JST i NGO