Projekt PTK

Park Technologii Kosmicznych

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, Typ II – Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.

Beneficjent

Beneficjentem i Liderem projektu jest Województwo Lubuskie,

Partnerami: Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Centrum Badań
Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Hertz System LTD. Sp. z o.o.

Koszt całkowity

Koszt całkowity projektu to 88 875 936,07 PLN, z czego 26 573 732,26 PLN stanowią środki własne, a 61 413 444,44 PLN środki UE.

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej podmiotów z sektora MŚP – rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych w regionie.

W wyniku realizacji projektu w zakresie świadczenia usług prorozwojowych na rzecz MŚP nastąpi zwiększenie regionalnej bazy instytucji otoczenia biznesu (IOB) poprzez stworzenie wiodącego ośrodka przemysłowo – badawczego inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz innowacyjnego przemysłu

xr:d:DAGCHq2_8bs:6,j:6544154801631661350,t:24041114