Technologie Kosmiczne

Podmioty państwowe (wojsko, sektor administracji rządowej i samorządowej) oraz komercyjne w Polsce i na świecie zajmują się obserwacją Ziemi, nawigacją satelitarną, rozwojem technologii kosmicznych, eksploracją Układu Słonecznego oraz bezpieczeństwem państwa. Należy podkreślić znaczenie polskiego sektora badawczo-rozwojowego, przemysłowo-usługowego, a także informatycznego dla funkcjonowania spółki.

Jak wskazują eksperci, dla rozwoju działalności kosmicznej w Polsce niezbędne staną się zmiany w poniżej proponowanych obszarach priorytetowych:

 • Obserwacja Ziemi i nawigacja satelitarna
 • Rozwój technologii kosmicznych i eksploracja Układu Słonecznego
 • Bezpieczeństwo państwa
Obecnie polski sektor kosmiczny składa się z 331 podmiotów, z których 79% stanowią przedsiębiorstwa, a 21% to centra badawczo-rozwojowe oraz uczelnie wyższe. Spośród podmiotów przemysłowych 60% posiada status MŚP, a pozostałe 40% to duże firmy. Dodatkowo znaczna część podmiotów (74%) zapoczątkowała swoją działalność po 2001 roku. W 2019 roku stan zatrudnienia w polskim sektorze kosmicznym wynosił około 11,6 tys. pracowników.

Dominującą grupą produktów i usług posiadanych lub rozwijanych przez polskie podmioty są oprogramowanie, przetwarzanie danych oraz systemy informatyczne do celów modelowania i symulacji. Wśród przemysłowych podmiotów sektora dominują spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a jedynie trzy podmioty to spółki akcyjne. Natomiast wśród podmiotów naukowych można wyróżnić uniwersytety, politechniki oraz instytuty.

Pierwsza ukierunkowana na Polską Strategię Kosmiczną wskazała na potencjał innowacyjności polskich firm, który jest znacząco wspierany przez wysoki poziom kształcenia w naukach technicznych. Polskie podmioty aktywnie uczestniczą w projektach kosmicznych, takich jak te realizowane przez ESA, co odzwierciedla się w wysokim stopniu wykorzystania składki członkowskiej dedykowanej programom opcjonalnym.

Mocne strony polskiego sektora kosmicznego to między innymi:

 • Posiadanie wysokich kompetencji w wybranych dziedzinach
 • Transfer technologii z dziedzin pokrewnych
 • Kapitał ludzki

Słabe strony to:

 • Niski poziom inwestycji państwa w ten sektor
 • Brak tzw. flight heritage (doświadczenia w misjach kosmicznych)
 • Brak dostępu do odpowiedniej infrastruktury laboratoryjno-testowej

Proponowane działania obejmują:

 • Zwiększenie poziomu inwestycji z budżetu państwa
 • Zwiększenie popytu na dane satelitarne w administracji państwowej
 • Wsparcie podmiotów w celu nabycia tzw. flight heritage
 • Inwestycje w dedykowaną infrastrukturę laboratoryjno-testową
 • Zwiększenie składki dedykowanej programom opcjonalnym w EU